หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ดำเนินการ โครงการส่งเสริมการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ดำเนินการ โครงการส่งเสริมการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-30 10:31:10

วันที่ 17 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการ โครงการส่งเสริมการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting