หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการความร่วมมือโรงเรียนในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการความร่วมมือโรงเรียนในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-25 10:01:12

20 มกราคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายและท้องถิ่น กิจกรรมย่อย : โครงการความร่วมมือโรงเรียนในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาชีพครู พัฒนาทักษะการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวัดพราหมณีและโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ จังหวัดนครนายก