หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่ย่านพระนครและย่านกุฎีจีน เพื่อเรียนรู้ผ่านกิจกรรม แบบ Field Trip “ศาสนศึกษาทัศนา”
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่ย่านพระนครและย่านกุฎีจีน เพื่อเรียนรู้ผ่านกิจกรรม แบบ Field Trip “ศาสนศึกษาทัศนา”

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-02-23 10:29:58


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน 01 สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ย่านพระนคร และย่านกุฎีจีน เพื่อเรียนรู้ผ่านกิจกรรม แบบ Field Trip “ศาสนศึกษาทัศนา” ได้เรียนรู้ประวัติ ความเป็นมา และความหลากหลายของศาสนาต่าง ๆ ผ่านมุมมองพหุวัฒนธรรม เกี่ยวกับศาสนสถานต่างๆ ได้แก่ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ วัดสุทัศนเทพรารามราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ศาลเจ้าเกียนอันเกง วัดซางตาครู้ส มัสยิดต้นสน และกุฎีเจริญพาศน์ โดยมีอาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร ควบคุมการดำเนินกิจกรรม พร้อมมีวิทยากร คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต ร่วมบรรยายให้ความรู้