หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้ประวัติ ความเป็นมา และความหลากหลายผ่านมุมมองพหุวัฒนธรรม ของศาสนสถาน
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้ประวัติ ความเป็นมา และความหลากหลายผ่านมุมมองพหุวัฒนธรรม ของศาสนสถาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-02-23 11:01:30


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567  สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หมู่เรียน 02  เรียนรู้ประวัติ ความเป็นมา และความหลากหลายผ่านมุมมองพหุวัฒนธรรม ของศาสนสถานต่างๆ ได้แก่ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ วัดสุทัศนเทพรารามราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ศาลเจ้าเกียนอันเกง วัดซางตาครู้ส มัสยิดต้นสน และกุฎีเจริญพาศน์ผ่านกิจกรรม แบบ Field Trip “ศาสนศึกษาทัศนา” ในรายวิชา ศาสนศึกษาโดยมีวิทยากร คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต และอาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร ร่วมบรรยายให้ความรู้