หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ English Lover @Rajpha (รักภาษาอังกฤษ ณ ราชผา) ที่โรงเรียนวัดราชผาติการาม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ English Lover @Rajpha (รักภาษาอังกฤษ ณ ราชผา) ที่โรงเรียนวัดราชผาติการาม

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-02-23 11:11:25


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มเรียนที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโครงการ English Lover @Rajpha (รักภาษาอังกฤษ ณ ราชผา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมี ผศ. ดร.บุญฤดี อุดมผล เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา จิตวิทยาความเป็นครู และผู้อำนวยการกฤษณา ถาวรานุรักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดราชผาติการาม