หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดประชุมการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. 2568
คณะครุศาสตร์ จัดประชุมการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. 2568

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-02-23 11:18:57


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 9.00 - 12.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.พัชราภรณ์ พิลาสมบัติ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช หัวหน้ากลุ่มวิชาชีพครู รองศาสตราจารย์ ดร.ทับทิมทอง กอบัวแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ  เอกวรรณัง และนางศรารัตน์   เพิ่มญาติ จัดประชุมการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. 2568 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สังข์พุ่ม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญารัตน์ บุญพุฒิกร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และอาจารย์ ดร.มีนมาส พรานป่า หัวหน้าสาขาบริหารการศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องประชุม 1124