หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ คน เข้ารับเกียรติบัตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อมอบให้ผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ คน เข้ารับเกียรติบัตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อมอบให้ผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-12-17 13:56:10

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จำนวน ๕ คน เข้ารับเกียรติบัตร จาก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อมอบให้ผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นการแสดงความชื่นชมยินดี และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ทำความดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคาร ๓๑ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑) นางสาวสุนิสา คำยนต์ รหัสนักศึกษา ๖๐๑๓๑๑๐๙๐๐๓ ชั้นปีที่ ๓

๒) นางสาวเสาวลักษณ์ บุญหลัง รหัสนักศึกษา ๖๐๑๓๑๑๐๙๐๕๔ ชั้นปีที่ ๓

๓) นายอาทิตย์ บุพโต รหัสนักศึกษา ๖๐๑๓๑๑๐๙๐๔๕ ชั้นปีที่ ๓

๔) นายปริญญา วิชัยรัตน์ รหัสนักศึกษา ๕๙๑๓๑๑๐๙๐๐๗ ชั้นปีที่ ๔

๕) นายธีรโชติ การสี รหัสนักศึกษา ๖๐๑๓๑๑๐๙๐๐๒ ชั้นปีที่ ๓

ได้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ"อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ปีที่ ๕ ระดับอุดมศึกษา เพื่อชิงทุนรางวัล จำนวน ๔๐ ทุนรางวัล ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับทุนรางวัล จำนวน ๕ รางวัลๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมงานวิจารณ์วรรณกรรม ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง ๑๕ ถนนรังสิต-องครักษ์ จังหวัดนครนายก มอบวุฒิบัตรให้ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจัดโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด