หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตร จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อมอบให้ผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตร จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อมอบให้ผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-12-17 14:01:53

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตร จาก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อมอบให้ผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นการแสดงความชื่นชมยินดี และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ทำความดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคาร ๓๑

จำนวน ๓ รางวัล ดังต่อไปนี้

๑. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยในองค์การสหประชาชาติและเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ ๙/๒๕๖๒ ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ เข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย ย่อ สธ. เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ในโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๘ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

๒.รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา รับพระราชทานรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต

๓. รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี "ครูดีจึงบอกต่อ" ในงานส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครู ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒