หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะครุศาสตร์เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะครุศาสตร์เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-01-15 10:25:08

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ) บรรยายพิเศษ “บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในการผลิตครูและพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 และการเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบโจทย์พื้นที่ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” โดย ศาสตราจารยืดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย