หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะและวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน ระยะที่ 1
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะและวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน ระยะที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-04-04 09:49:28


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะและวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน ระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ HyFlex Classroom และเพื่อผลิตสื่อการสอน e – learning เผยแพร่ในเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังพัฒนาทักษะและวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน โดยมี อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ และ รศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1121 อาคาร 11 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในรูปแบบออนไลน์