หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ ดำเนินการโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กจังหวัดระนอง ระยะที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านทับจาก
คณะครุศาสตร์ ดำเนินการโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กจังหวัดระนอง ระยะที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านทับจาก

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-06-09 11:11:14


อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร. ดวงกมล จงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา อาจารย์ สุมนา เขียนนิล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กจังหวัดระนอง ระยะที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับจาก บรรยายพิเศษ เรื่อง “ ความสำคัญของการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ” พร้อมด้วยวิทยากรในการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา อาจารย์สุมนา เขียนนิล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์ ดร. สิริอร จุลทรัพย์ แก้วมรกฎ และ อาจารย์ ธิดาดาว เดชศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏสวนสุนันทา อภิปรายในภาคเช้า เรื่อง “ การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา ” และ การอภิปรายในภาคบ่าย เรื่อง “ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในระดับประถมศึกษา ” ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านทับจาก