หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะครุศาสตร์ และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์
คณบดีคณะครุศาสตร์ และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-01-25 12:02:11


วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์