หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ PTRU Model เป็นฐาน
คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ PTRU Model เป็นฐาน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-02-23 11:38:27


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ PTRU Model เป็นฐาน "การพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนอิงฐานสมรรถนะ สำหรับครู" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิชิต ลิอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฐ พานา อาจารย์วรรณวา ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ และอาจารย์เสาวลักษณ์ แจงบำรุง ครูโรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ เป็นวิทยากรในการบรรยาย