หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล เข้าร่วมกิจกรรม “อบรมมารยาทไทย” ผ่านสื่อออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล เข้าร่วมกิจกรรม “อบรมมารยาทไทย” ผ่านสื่อออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-05-18 11:26:47


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล เข้าร่วมกิจกรรม “อบรมมารยาทไทย” ผ่านสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2563

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับรางวัล กรุณากรอกที่อยู่ผ่าน QR Code ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 เพื่อที่ฝ่ายวินัยนักศึกษา จะดำเนินการจัดส่งเข็มกลัดที่ระลึก ไปให้นักศึกษา

**หากเลยระยะเวลาที่กำหนดจะมอบรางวัลผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในลำดับถัดไป

กรอกที่อยู่จัดส่งของรางวัล
แบบฟอร์มกรอกที่อยู่จัดส่งของรางวัล

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 12.00-15.00 น.
1. นางสาวฑิตฐิตา ประครองศรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
2. นางสาวภิญญาพัชร์ ทวีอริยพณิชกุล ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ
3. นางสาวอลิชชา ปัดทังเว ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นายสหธรรม ไพบูลย์พัฒนพงษ์ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นางสาวณัฎฐธิดา ปิ่นทองพันธุ์ ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 15.00-17.00 น.
1. นางสาวฏาริกนีย์ มหาสุคนธ์ ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์
2. นางสาวนิรุชา เตยไธสง ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นายภูวรินทร์ ภู่พงศ์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ
4. นางสาวอริสรา กิติชัยรุ่งโรจน์ ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 นางสาวหทัยทิพย์ บัวเพชร ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.
1. นางสาวมาริสา นามแก่ง ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ
2. นางสาวศิริพร ลิ้มเจริญ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นางสาวกัญญาณัฐ สร้างนอก ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์
4. นางสาวมาเรียม จันทร์มา ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 นางสาวรัตติกาล ปานมณี ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์


ขอบคุณข้อมูลจาก: SSRU Smartteens