หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติมอบโล่บทความวิจัยดีเด่นพร้อมเกียรติบัตรจากการประชุมวิชาการระดับชาติการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 ให้แก่นางสาวชาลิสา บัวจำรัส นักศึกษาชั้นปีที่ 5
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติมอบโล่บทความวิจัยดีเด่นพร้อมเกียรติบัตรจากการประชุมวิชาการระดับชาติการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 ให้แก่นางสาวชาลิสา บัวจำรัส นักศึกษาชั้นปีที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-07-14 12:42:50

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติมอบโล่บทความวิจัยดีเด่นพร้อมเกียรติบัตรจากการประชุมวิชาการระดับชาติการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 ให้แก่นางสาวชาลิสา บัวจำรัส  นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา