หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ และผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลโครงการแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ และผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลโครงการแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-11-04 11:39:03


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดี อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์ พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์   ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ  อาจารย์ ดร.ดวงกมล จงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลโครงการแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1124 อาคาร 11 คณะครุศาสตร์