หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพและรองคณบดีฝ่ายวิจัยประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครู
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพและรองคณบดีฝ่ายวิจัยประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครู

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 11:31:52

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี โฆมานะสิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ และอาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมณี บรรจง หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วดี ไวยรูป อาจารย์ดวงกมล จงเจริญ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์ภาณุวัฒน์ ศิวะสกุลราช อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะโดยบูรณาการแนวคิด CCR ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา