หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.7) ระดับหลักสูตร
อ.ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.7) ระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-08-02 11:21:12


วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พูลคล้าย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการตรวจประเมินคุณภาพตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.7) ระดับหลักสูตร โดยได้รับเกียรติ จาก สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม