หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมเพื่อรับทราบร่างแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดประชุมเพื่อรับทราบร่างแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 11:52:00

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมเพื่อรับทราบร่างแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้อง 1157 คณะครุศาสตร์