หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์ฝึกประสบการณ์และฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมกิจกรรมมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์
ศูนย์ฝึกประสบการณ์และฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมกิจกรรมมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-01-30 12:33:15


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566  ศูนย์ฝึกประสบการณ์และฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมกิจกรรมมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทกับนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting