หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.บุญฤดี อุดมผล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม เชิงปฏิบัติการร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผศ.ดร.บุญฤดี อุดมผล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม เชิงปฏิบัติการร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-03-01 12:57:10


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤดี อุดมผล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.สมหมาย ปวะบุตร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู และอาจารย์เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร