หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตร จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตร จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-01-14 16:02:23

25 ธันวาคม 2562 นักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตร จาก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อมอบให้ผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นการแสดงความชื่นชมยินดี และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ทำความดี

ตามที่สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประชันกลอนสดระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา การประชันกลอนสดเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 2 ทีม โดยมีอาจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงศ์ เป็นผู้ควบคุมและได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประชันกลอนสด ประจำปี 2562

1. นางสาวปานตะวัน สุทธิ์ศิริ  สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4

2. นายตะวัน ผิวทองงาม  สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2

3.  นางสาวภาวินี ศรีนวล สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4

4. นางสาววิชุดา กรุยเปรียง สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประชันกลอนสด ประจำปี 2562

1.  นางสาวเจนจิรา ใสสดศรี สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5

2. นายธัชนนท์ เสน่ห์  สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4

3. นางสาวอัญชลี บัวเพชร  สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5

4. นางสาววราภรณ์ วรรณวงษ์  สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31