หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะผู้บริหาร และหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี นายชาคริต พุฒศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และได้ไปศึกษาดูงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมัน
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี นายชาคริต พุฒศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และได้ไปศึกษาดูงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-02-01 13:35:50

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤดี อุดมผล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และอาจารย์ ดร.ธัชชา ศุกระจันทร์  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชาคริต พุฒศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลชนะเลิศนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และได้ไปศึกษาดูงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศเยอรมัน ในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 ของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำกัด