หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-05-15 12:02:58


วันที่ 25 เมษายน 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤดี อุดมผล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ นางสาวภัทรพร หัสดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ EdPEx Organizational Profile : OP โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยากร)