หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > คณะครุศาสตร์ ขอแสงความยินดีกับนายวัฒนชัย ภูมิอินทร์ และ น.ส.อรทัย ไกลถิ่น ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการกำลังใจสร้างครูของชาติ โดยมูลนิธิกำลังใจ ปีการศึกษา 2565
คณะครุศาสตร์ ขอแสงความยินดีกับนายวัฒนชัย ภูมิอินทร์ และ น.ส.อรทัย ไกลถิ่น ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการกำลังใจสร้างครูของชาติ โดยมูลนิธิกำลังใจ ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-09-05 10:26:51


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอแสงความยินดีกับนายวัฒนชัย ภูมิอินทร์ และ นางสาวอรทัย ไกลถิ่น  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท จากโครงการ "กำลังใจสร้างครูของชาติ" โดยมูลนิธิกำลังใจ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยพิจารณาจากที่นักศึกษามีความประพฤติเรียบร้อยตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความรับผิดชอบใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์  มีผลการเรียนเฉลี่ย ในภาคเรียนที่ผ่านมา 3.00 ขึ้นไป


ภาพ/รายงาน: ผศ.ดร.ทัศนีย์  เศรษฐพงษ์ / ดร.พิณทิพา  สืบแสง / พีรพล เชื่อมแก้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก: มูลนิธิกำลังใจ