หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงาน Sounds Right สื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยโฟนิกส์ในรูปแบบบัตรคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงาน Sounds Right สื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยโฟนิกส์ในรูปแบบบัตรคำ

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-10-14 12:22:49

วันที่ 27 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำเสนอผลงาน Sounds Right สื่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยโฟนิกส์ในรูปแบบบัตรคำ ในการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยผลงานได้รับความสนใจจาก ดร. อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม