หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อ.ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมสั่งเกตุการณ์ประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู
อ.ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมสั่งเกตุการณ์ประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2020-08-10 13:16:46


วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมสั่งเกตุการณ์ประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ประธาน ดร.สมพร พูลพงษ์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา มณีอุด กรรมการและเลขานุการ อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ ผู้สังเกตุการณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์