หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-04-17 10:03:07


เมื่อวันที่ 1-4 เมษายน  2567 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ซึ่งมีการบรรยายและปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง “เทคนิคการสอนหลักภาษาและวรรณคดีไทย” โดย เรือตรีศราวุธ นุกูลกิจ  เรื่อง “การจัดการห้องเรียนและพฤติกรรมสำหรับเด็กพิเศษ” โดย อาจารย์มาลัย ประดับศรี  เรื่อง “กฎหมายสำหรับเด็ก เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา” โดย นายอมรพันธุ์ นิติธีรานนท์ เรื่อง “การรับมือกับภาวะโรคซึมเศร้า”โดย นายแพทย์ณัฏฐชัย รำเพยและเรื่อง “บุคลิกภาพและการสื่อสารสำหรับครูในศตวรรษที่ 21” โดย นางศรัยฉัตร ฉัตรปิลันธนา ณ ห้อง 1137 คณะครุศาสตร์ มีอาจารย์สุภัคธัช สุธนภิญโญ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ