หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ (รอบที่ 1)
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ (รอบที่ 1)

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-04-09 11:15:07

วันที่ 4 เมษายน 2564 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ (รอบที่ 1) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรในการบรรยายการอบรมในหัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์: ความสำคัญและหลักการ" และ “กระบวนการของการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”