หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผศ.กรกมล ชูช่วย และ ผศ.ดร.อินทิรา รอบรู้ เข้าร่วมการประชุมผู้ทรงคุณวุฒินำเสนอผังการสร้างข้อสอบสำหรับทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ผศ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผศ.กรกมล ชูช่วย และ ผศ.ดร.อินทิรา รอบรู้ เข้าร่วมการประชุมผู้ทรงคุณวุฒินำเสนอผังการสร้างข้อสอบสำหรับทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-04-09 11:23:51

วันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกมล ชูช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา รอบรู้ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมผู้ทรงคุณวุฒินำเสนอผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) สำหรับทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา