หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2022-11-14 12:02:18

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา นำโดย ผู้ศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์  คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์วีรพจน์ รัตนวาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ธีราภรณ์  พลายเล็ก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์  ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ  เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 "สืบสานลอยกระทงไทย จุดเทียนเล่นไฟ ในวังสวนสุนันทา"  ถืออีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญของไทย ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา