ระดับหลักสูตร


แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง 5 มิ.ย. 61

Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) ปรับปรุง 5 มิ.ย. 61

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 (ตัวอย่าง)ล่าสุด

2. ผลงานทางวิชาการ วิจัยของอาจารย์ (ระดับหลักสูตร)

3. รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำ (ระดับหลักสูตร)

4. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร

5. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต

6. สถิติจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน-ปีการศึกษา-2-2560

7. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตัวอย่างการคำนวนคะแนนตัวบ่งชี้ ระดับหลัก.xlsx


รายงานผลตรวจประกันหลักสูตร

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครุศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) (สังคมศึกษา)

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครุศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) (ภาษาไทย)

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครุศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครุศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) (ภาษาอังกฤษ)

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครุศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) (นวัตกรรมฯ)

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครุศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) (คณิตศาสตร์)

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครุศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) (การศึกษาปฐมวัย)

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครุศาสตร์ (ป.บัณฑิต)


ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับหลักสูตร

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) (ระดับหลักสูตร)

แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร)