ระดับหลักสูตร


1.แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2548) ปรับปรุง 5 มิ.ย. 61.doc

Template รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) ปรับปรุง 5 มิ.ย. 61.doc

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 (ตัวอย่าง)ล่าสุด.docx

2.ผลงานทางวิชาการ วิจัยของอาจารย์ (ระดับหลักสูตร).xlsx

3.รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำ (ระดับหลักสูตร)

4.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร.pdf

5.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต.pdf

6สถิติจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน-ปีการศึกษา-2-2560.xlsx

รายงานผลตรวจประกันหลักสูตร

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครุศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) (สังคมศึกษา).pdf

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครุศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) (ภาษาไทย).pdf

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครุศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) (วิทยาศาสตร์ทั่วไป).pdf

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครุศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) (ภาษาอังกฤษ).pdf

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครุศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) (นวัตกรรมฯ).pdf

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครุศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) (คณิตศาสตร์).pdf

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครุศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี) (การศึกษาปฐมวัย).pdf

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครุศาสตร์ (ป.บัณฑิต).pdf


ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับหลักสูตร

แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) (ระดับหลักสูตร).xls

แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร).xls