สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ปร.ด. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี   โฆมานะสิน

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันธ์วดี   ไวยรูป

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1
ผู้ช่วยศาตราจารย์สิริมณี   บรรจง

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ณัฐกา  สุทธิธนกูล

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงกรานณ์   ขุนทิพย์ทอง

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


 


อาจารย์มาลัย   ประดับศรี

วุฒิการศึกษา:

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- คษ.ม. ( จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา


ดร.ดวงกมล จงเจริญ

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ปร.ด. (การศึกษา )มหาวิทยาลัยคีล ประเทศอังกฤษ

ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


อาจารย์ธิติกาญจน์  ฐิติโสภณศักดิ์

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- กำลังศึกษา ค.ด. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดร.พัชราภรณ์ พิลาสมบัติ

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อาจารย์ดิษิรา ผางสง่า

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี: ตัวย่อ (ชื่อสาขา)
- ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (เกียรตินิยมอันดับ 2)