หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริ ...
2024-04-17 09:37:07
ผศ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 4/2567
วันที่ 4 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ...
2024-04-17 09:31:24
คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ระดับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ
วันที่ 4 เมษายน 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ...
2024-04-17 09:23:33
คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 4 เมษายน 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ...
2024-04-17 09:16:18
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะและวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน ในหัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
วันที่ 3 เมษายน 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ ...
2024-04-04 10:45:17
คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะและวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน ในหัวข้อ ระบบการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือราชการ (e-Office)
วันที่ 3 เมษายน 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทัก ...
2024-04-04 10:39:47
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 17.00 น. สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2024-04-04 10:19:32
คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาส ...
2024-04-04 10:11:23
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่​ 3/2567
วันที่ 2 เมษายน 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ค ...
2024-04-04 10:06:06
ข่าวย้อนหลัง