หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ ประธานสภาคณบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ นักวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์ 4 ปีข
รองศาสตราจารย์ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ ประธานสภาคณบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ นักวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์ 4 ปีข

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2019-01-02 13:02:55

รองศาสตราจารย์ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ ประธานสภาคณบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ นักวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์ 4 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 27 สาขาวิชา ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมในการประชุมวิพากษ์ครั้งนี้ราว 500 คน และหลังจากการประชุมวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิในวันนี้แล้ว ภารกิจต่อไปคือ ในวันที่ 28 ธ.ค. 2561 นี้ สภาคณบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จะเชิญอธิการบดี และคณบดีคณะครุศาสตร์จากทุกสถาบันมาร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการนำหลักสูตรกลางราชภัฏไปใช้ จะมีการพัฒนาอาจารย์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิต แลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกัน

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะประธานสภาคณบดีครุศาสตร์ราชภัฏ เปิดเผยว่าสำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ที่ได้จัดให้มีการวิพากษ์นี้ เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับบัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล มีมาตรฐานวิชาชีพครู และเป็นครูมืออาชีพที่มีคุณภาพ มีการนำทฤษฎีการจัดการเรียนรู้จากประเทศผู้นำด้านการศึกษา อาทิ ประเทศฟินแลนด์ อเมริกา สิงคโปร์ มาเป็นฐานในการออกแบบหลักสูตร อีกทั้งในรายวิชาเอกและรายวิชาชีพครู ร่วมกับการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา โดยจะมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาตั้งแต่ พื้นฐานการทำงานมีการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน (การศึกษาทั่วไป) ที่สอดคล้องและตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏ 20 ปี สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตด้านจิตอาสา ทักษะในศตวรรษที่ 21นอกจากนี้ยังมีการน้อมนำศาสตร์ พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้าน ภาษาอังกฤษ ควบคู่กับค่ายพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Boot Camp เพื่อ ให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาทั่วไป ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ นักศึกษาวิชาชีพครูสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านคุรุนิพนธ์ Portfolio ที่บันทึกการเรียนรู้และสิ่งที่ได้รับการพัฒนา ก่อนสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาวิชาชีพครูจะได้รับการเติมเต็มในส่วนที่ขาดและต้องการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อสำเร็จเป็นครูมืออาชีพที่มีคุณภาพต่อไป ขอขอบคุณ Rawiroch Singhlumpong รายงาน ภาพจาก โชฐิรส พลไชยมาตย์ และ อำไพร เพชร์ว่าว