หน้าหลัก > ข่าว > มาตราฐานความรู้วิชาชีพครูคุรุสภา > หลักฐานการสมัคร
หลักฐานการสมัคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2018-01-29 11:02:28

หลักฐานประกอบการสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครคุรุสภา


1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport)

2.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

3.สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา(Transcript)

4.สำเนาวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา โดยการเทียบโอน การทดสอบ หรือการฝึกอบรม

5.กรณีที่ใช้ผลการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2558-2559 ให้แนบสำเนาวิฒิบัตรรับรองความรู้ฯ โดยการฝึกอบรม หรือประกาศผลการผ่านการฝึกอบรมที่มีรายชื่อของตนเองจากเว็บไซด์ของคุรุสภา

6.กรณีสำเร็จหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพครูที่คณุกรรมการคุรุสภาให้การรับรอง จำต้องดำเนินการขอรับเอกสารหลักฐานในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ผ่านระบบสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง


ดาวน์โหลดเอกสาร : หลักฐานการสมัคร.pdf