หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (หลักสูตร 5 ปี)


สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (หลักสูตร 5 ปี)


สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (หลักสูตร 5 ปี)


สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (หลักสูตร 5 ปี)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (หลักสูตร 5 ปี)


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง-พ.ศ.2562 (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (หลักสูตร 5 ปี)


สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง-พ.ศ.2562 (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (หลักสูตร 5 ปี)