หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย.pdf


สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์.pdf


สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์.pdf


สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย.pdf


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ.pdf


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป.pdf


สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2559.pdf
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562.pdf