หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี).pdf
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (หลักสูตร 4 ปี).pdf

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี).pdf
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง-พ.ศ. 2562 (หลักสูตร 4 ปี).pdf

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี).pdf
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พ.ศ.2562 (หลักสูตร 4 ปี).pdf

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี).pdf
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง-พ.ศ.2562 (หลักสูตร 4 ปี).pdf

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี).pdf
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (หลักสูตร 4 ปี).pdf

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี).pdf
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง-พ.ศ.2562 (หลักสูตร 4 ปี).pdf

สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษาหลักสูตร พ.ศ. 2559.pdf
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562.pdf