หน้าหลัก > ข่าว > คู่มือสอนออนไลน์ > คู่มือการเรียนการสอนออนไลน์
คู่มือการเรียนการสอนออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2021-07-07 12:02:09

คู่มือโปรแกรมใช้สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

-----------------------------------------------------------

Google Hangout Meet

==คู่มือการใช้งาน Google Hangout==

==ส่วนขยายสำหรับ Google Hangouts Meet==

-----------------------------------------------------------

Zoom Clound Meeting 

==คู่มือการใช้งาน Zoom Cloud Meetings==

-------------------------------------------------------------

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google Forms

==คู่มือการใช้งาน Google Form==

-------------------------------------------------------------

โปรแกรม Trello

==คู่มือการใช้งาน โปรแกรม Trello==

-------------------------------------------------------------

Google Classroom

==คู่มือการใช้งาน Google Classroom==

-----------------------------------------------------------

==คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ Moodle==

การส่งการบ้านออนไลน์.pdf

การนำรายชื่อนักศึกษาเข้าระบบ.pdf

การออกแบบฝึกหัด-ข้อสอบออนไลน์.pdf

คู่มือการจัดการ Course-management.pdf

คู่มือการจัดการ front-page.pdf

ข้อมูลจาก: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา