หน้าหลัก > ข่าว > คู่มือปฏิบัติงาน > คู่มือการปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์
คู่มือการปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2024-03-20 10:18:56

- น.ส.อรดี หอมวงศ์                            คู่มือการคัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษา

- น.ส.มณีเนตร รวมภักดี                    คู่มือปฏิบัติงานการจัดโครงการพัฒนางานวิจัย 67

- นายพีรพล เชื่อมแก้ว                       คู่มือวิธีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของสาขาวิชา คณะครุศาสตร์

- น.ส.ภูสุดา บุษบง                              คู่มือการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์บน Facebook

- น.ส.ภัทรพร  หัสดี                             คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลลงระบบ CHE QA Online.pdf

- น.ส.จิรัตน์สิริ จันทร์เพ็ญ                 คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำเงินเดือน (เงินนอกงบประมาณ)

- น.ส.กัลยา สายประสิทธิ์                    คู่มืองานจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP

- นายอำไพร เพชร์ว่าว                        คู่มือปฏิบัติงานการรับข้อร้องเรียน เกี่ยวกับอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

- นางกฤตติกา  ไกรแก้ว                     คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติบุคลากร

- นายหัสถชัย นวนประสงค์                คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำหนังสือขอสำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

- นางศรารัตน์ เพิ่มญาติ                    คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุม

- น.ส.วิมล รักรี                                    คู่มือการบันทึกข้อมูลขอรับรองปริญญาฯ KSP BUNDIT

- น.ส.พจนา พัดใย                              คู่มือปฏิบัติงานการเขียนขออนุมัติโครงการ ปี 2567

- นางนัษนันท์ ทิพวัลย์                       คู่มือการปฏิบัติงานเพิ่ม-ถอน-ยกเลิกรายวิชา