หน้าหลัก > ข่าว > คู่มือปฏิบัติงาน > คู่มือการปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์
คู่มือการปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะครุศาสตร์
2023-09-18 16:39:10

คู่มือการปฏิบัติงาน 2566 ครั้งที่ 2

น.ส.จิรัตน์สิริ จันทร์เพ็ญ
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำเงินเดือน (เงินนอกงบประมาณ)
น.ส.วิมล รักรี
คู่มือปฏิบัติงาน การแก้ไขค่าระดับคะแนน I
น.ส.อรดี หอมวงศ์
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดโครงการตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
น.ส.กัลยา สายประสิทธิ์
คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP
นางศรารัตน์ เพิ่มญาติ
คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารและทาลายเอกสาร
น.ส.ภัทรพร  หัสดี
คู่มือปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
นายอำไพร เพชร์ว่าว
คู่มือปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์ซอฟท์แวร์ดูแลอุปกรณ์
นางกฤตติกา  ไกรแก้ว
คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติบุคลากร
น.ส.ภูสุดา พินชนะ
คู่มืองานการประชาสัมพันธ์บน Facebook
น.ส.พจนา พัดใย
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติการประจำปี
น.ส.มณีเนตร รวมภักดี
คู่มือปฏิบัติงานผลิตวารสาร 66
นายหัสถชัย นวนประสงค์
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
นายพงษ์พัฒน์ อินโต
คู่มือการปฏิบัติงาน (กระบวนการสร้างองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้) ปรับปรุง 2566
นายพีรพล เชื่อมแก้วคู่มือปฏิบัติงานเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้คณะครุศาสตร์.pdf
นางนัษนันท์ ทิพวัลย์
คู่มือการปฏิบัติงานลงทะเบียนล่าช้ากรณีพ้นกำหนดในประกาศกิจกรรมวิชาการ


คู่มือการปฏิบัติงาน 2566 ครั้งที่ 1

น.ส.กัลยา สายประสิทธิ์
คู่มือปฏิบัติงาน งานการควบคุมดูแลรักษาวัสดุ
น.ส.ภัทรพร  หัสดี
คู่มือปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ฉบับปรับปรุง)
น.ส.จิรัตน์สิริ จันทร์เพ็ญ
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำเงินเดือน (เงินนอกงบประมาณ)
น.ส.กาญจนาเบ้าศรี
คู่มือปฏิบัติงานแก้ไขค่าระดับคะแนน I
นายพีรพล เชื่อมแก้ว
คู่มือปฏิบัติงาน เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้คณะครุศาสตร์
น.ส.ไสวรินทร์ มูลจันทร์หอม
คู่มือปฏิบัติงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หลักสูตร 4 ปี)
น.ส.อาสิรา ดิษยกุลกิจ
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำปฏิทินวิชาการ
นางกฤตติกา  ไกรแก้ว
คู่มือปฏิบัติงาน งานติดตามและบันทึกผลการอบรมพัฒนาบุคลากร
นางศรารัตน์ เพิ่มญาติ
คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารและทำลายเอกสาร
นายพงษ์พัฒน์ อินโต
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสร้างองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้
น.ส.พจนา พัดใยคู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติการประจำปี
น.ส.ภูสุดา พินชนะคู่มือปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์บน Facebook
น.ส.มณีเนตร รวมภักดี
คู่มือปฏิบัติงาน การจัดโครงการพัฒนานักวิจัย
น.ส.อรดี หอมวงศ์
คู่มือปฏิบัติงานการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายหัสถชัย นวนประสงค์
คู่มือปฏิบัติงานวิชาการเบิกค่าตอบแทนการสอน
นายอำไพร เพชร์ว่าว
คู่มือปฏิบัติงานการรับข้อร้องเรียน เกี่ยวกับอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกคู่มือการปฏิบัติงาน 2565 ครั้งที่ 2


น.ส.จิรัตน์สิริ จันทร์เพ็ญ
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำเงินเดือนพนักงานใหม่
น.ส.ภัทรพร  หัสดี
คู่มือการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
นายอำไพร เพชร์ว่าว
คู่มือการปฏิบัติงาน รับข้อร้องเรียน เกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
นายพีรพล เชื่อมแก้ว
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้คณะครุศาสตร์
น.ส.อรดี หอมวงศ์
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนานักศึกษา
นายหัสถชัย นวนประสงค์
คู่มือปฎิบัติงาน การจัดทาปฏิทินวิชาการ
น.ส.กัลยา สายประสิทธิ์
คู่มือปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP
น.ส.มณีเนตร รวมภักดี
คู่มือปฏิบัติงาน การผลิตวารสารวิชาการ คณะครุศาสตร์
นางศรารัตน์ เพิ่มญาติ
คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารและทำลายเอกสาร
นางกฤตติกา  ไกรแก้ว
คู่มือปฏิบัติงาน งานติดตามและบันทึกผลการอบรมพัฒนาบุคลากร
น.ส.กาญจนา ดีพรม
คู่มือปฏิบัติงานแก้ไขค่าระดับคะแนน I
น.ส.ไสวรินทร์ มูลจันทร์หอม
คู่มือการปฏิบัติงาน จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษา-หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวพจนา พัดใย
คู่มือการปฏิบัติงาน การเขียนขออนุมัติโครงการ


คู่มือการปฏิบัติงาน 2565 ครั้งที่ 1

น.ส.มณีเนตร รวมภักดี
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการสร้างองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ 2565
นายพีรพล เชื่อมแก้ว
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้คณะครุศาสตร์
น.ส.จิรัตน์สิริ จันทร์เพ็ญ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดทำเงินเดือน (เงินนอกงบประมาณ)
น.ส.อรดี หอมวงศ์
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดกิจกรรม/โครงการ สำหรับนักศึกษา
น.ส.กัลยา สายประสิทธิ์
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องงานการควบคุม ดูแลรักษาวัสดุ
นางกฤตติกา  ไกรแก้ว
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ ERP
นายอำไพร เพชร์ว่าวคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์ซอฟท์แวร์ดูแลอุปกรณ์.pdf
นายหัสถชัย นวนประสงค์
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องโครงการส่งเสริมความเป็นวังสวนสุนันทา 2565
น.ส.ภัทรพร  หัสดี
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 12 เดือน
นางศรารัตน์ เพิ่มญาติ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดเก็บเอกสารและทำลายเอกสาร
นางสาวกาญจนา ดีพรม
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องเพิ่ม-ถอน-ยกเลิกรายวิชา(Work Manual)คู่มือการปฏิบัติงาน 2564 ครั้งที่ 2

นายอำไพร เพชร์ว่าว
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการบำรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศ
น.ส.ไสวรินทร์ มูลจันทร์หอม
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องศูนย์ฝึกฯ-หลักสูตร-4-ปี
น.ส.อรดี หอมวงศ์คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
นายพีรพล เชื่อมแก้ว
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้คณะครุศาสตร์
น.ส.จิรัตน์สิริ จันทร์เพ็ญ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องแนวทางปฏิบัติการคำนวณเงินเ
นางกฤตติกา ไกรแก้ว
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องงานติดตามและบันทึกผลการอบรมพัฒนาบุคลากร
น.ส.กัลยา สายประสิทธิ์
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องงานการควบคุมดูแลรักษาวัสดุ
น.ส.มณีเนตร รวมภักดี
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดโครงการแนะแนวการเขียนบทความและนาเสนอบทความ
นางศรารัตน์ เพิ่มญาติ
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดเก็บเอกสารและทำลายเอกสาร
น.ส.ภัทรพร  หัสดี
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจำเดือนผ่านระบบติดตามประเมินผล
น.ส.ยุพิน เพชรอำไพ
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการจัดทำปฏิทินวิชาการ
นายหัสถชัย นวนประสงค์
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดโครงการตามแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาวกาญจนา ดีพรม
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการแก้ไขค่าระดับคะแนน Iคู่มือการปฏิบัติงาน 2564 ครั้งที่ 1

นายอำไพร เพชร์ว่าว
คู่มือการปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์ซอฟท์แวร์ดูแลอุปกรณ์.pdf
นายพีรพล เชื่อมแก้วคู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์(ปรับปรุง).pdf
นางสาวอรดี หอมวงศ์คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม/โครงการ สำหรับนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ (รวมไฟล์).pdf
นางสาวจิรัตน์สิริ จันทร์เพ็ญคู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำเงินเดือน (เงินนอกงบประมาณ).pdf
นางกฤตติกา ไกรแก้ว
คู่มือปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ ERP.pdf
นางศรารัตน์ เพิ่มญาติ
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บเอกสารและทำลายเอกสาร.pdf
นางสาวภัทรพร หัสดี
คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลลงระบบ.pdf
นางสาวกัลยา สายประสิทธิ์
คู่มืองานจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ERP.pdf
นางสาวพจนา พัดใย
คู่มือปฏิบัติงาน การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน.pdf
นายหัสถชัย นวลประสงค์คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย.pdf
นางสาวมณีเนตร รวมภักดีคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดส่งวารสารเพื่อการเผยแพร่.pdf
นางสาวไสวรินทร์ มูลจันทร์หอม
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู.pdf
นางสาวงปรารถนา บัวดิศ

คู่มือการปฏิบัติงาน การตอบคำถามเบื้องต้น.doc